بازدیدها: 68 بر اساس آخرین نامه ستاد انتخابات کشور به فرمانداری کوهدشت اسامی تایید شدگان حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان به شرح ذیل میباشد : ۱_امین ازادبخت ۲_حافظ ازادبخت ۳_محسن ازادبخت ۴_یونس ازادبخت ۵_بهزاد ابراهیمی ۶_رامین اصل بازوندی ۷_علی امامی راد ۸_خانم زهرا امرایی ۹_شمس الدین امرایی ۱۰_محمد سجاد امیری ۱۱_امین امینی پویا ۱۲_ولی بازوندی ۱۳_فریدون […]

بازدیدها: 68

1f534 - اسامی تایید شدگان حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان بر اساس آخرین نامه ستاد انتخابات کشور به فرمانداری کوهدشت اسامی تایید شدگان حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان به شرح ذیل میباشد :

۱_امین ازادبخت
۲_حافظ ازادبخت
۳_محسن ازادبخت
۴_یونس ازادبخت
۵_بهزاد ابراهیمی
۶_رامین اصل بازوندی
۷_علی امامی راد
۸_خانم زهرا امرایی
۹_شمس الدین امرایی
۱۰_محمد سجاد امیری
۱۱_امین امینی پویا
۱۲_ولی بازوندی
۱۳_فریدون رشیدی
۱۴_مراد سبزی
۱۵_کیانوش سوری
۱۶_داریوش شرفی
۱۷_محمد ضرونی
۱۸_یاراله عبدالهی
۱۹_علی قبادی
۲۰_علی محمدی فر
۲۱_الهیار ملکشاهی
۲۲_مرتضی ولی پوری
۲۳_مراد ویسی دولیسکانی
۲۴_کرم رضا پیریایی
۲۵_عزت کرمی
۲۶_سجاد گراوند
۲۷_علی رضا گراوند
۲۸_خانم فاطمه گراوند
۲۹_فرهاد گراوند

منبع: میرملاس