بازدیدها: 1509اسامی روستاهای روستاهای شهرستان رومشکان به ترتیب الفبا آ آقاجان ا اسدآباد ب بازوندی پ پاپی‌آباد کلیوند پادروند سفلی پادروند علیا پادروند وسطی ت توحیدسوری چ چغاسبز خدانظر چقاپور عالی‌آباد ح حسین‌آباد خ خیردرار ر رحمن‌آباد رشنوده رماوندی رنگین بان رومیانی س سفیدخانی جدید ش شیراوند ع نظرعلیوند عبدل بیگی محمدی عزیزآباد (خاصی آباد) بگم […]

بازدیدها: 1509

اسامی روستاهای روستاهای شهرستان رومشکان به ترتیب الفبا

آ

ا

 • اسدآباد

ب

 • بازوندی

پ

 • پاپی‌آباد کلیوند
 • پادروند سفلی
 • پادروند علیا
 • پادروند وسطی

ت

 • توحیدسوری

چ

 • چغاسبز خدانظر
 • چقاپور عالی‌آباد

ح

 • حسین‌آباد

خ

 • خیردرار

ر

 • رحمن‌آباد
 • رشنوده
 • رماوندی
 • رنگین بان
 • رومیانی

س

 • سفیدخانی جدید

ش

 • شیراوند

ع

ک

 • کهریزگیژیان

گ

 • گلستانه

ل

 • لالوند

م

 • محمدآباد گراوند
 • مرادآباد
 • موسی‌آباد سفلی
 • موسی‌آباد علیا
 • مهکی

ن

 • نسارخاصی‌آباد

و