بازدیدها: 48صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۶ جمعی از اهالی روستاهای گلستانه و دوراهی بازوند با حضور در فرمانداری شهرستان رومشکان و اهداء لوح سپاس از درمنان فرماندار شهرستان رومشکان جهت عملکرد مطلوب در مدیریت بحران سیلاب اخیر، گسیل تجهیزات و امکانات و هدایت مسیر سیلاب به خارج از روستاهای مذکور قدردانی و تشکر کردند. About […]

بازدیدها: 48

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۶ جمعی از اهالی روستاهای گلستانه و دوراهی بازوند با حضور در فرمانداری شهرستان رومشکان و اهداء لوح سپاس از درمنان فرماندار شهرستان رومشکان جهت عملکرد مطلوب در مدیریت بحران سیلاب اخیر، گسیل تجهیزات و امکانات و هدایت مسیر سیلاب به خارج از روستاهای مذکور قدردانی و تشکر کردند.