بازدیدها: 67خاصی بعد از فوت زن اولش تصمیم به ازدواج مجدد میگیرد که با مخالفت پسرانش روبرو میشود.خلاصه پس از مدتی با زنی از طایفه  ترکاشوند  به نام بگم سلطان ازدواج میکندکه حاصل این ازدواج الان دو روستا به اسم های خاصی آباد و عزیز آباد می باشد واین دو روستا در رومشگان  به نام […]

بازدیدها: 67

خاصی بعد از فوت زن اولش تصمیم به ازدواج مجدد میگیرد که با مخالفت پسرانش روبرو میشود.خلاصه پس از مدتی با زنی از طایفه  ترکاشوند  به نام بگم سلطان ازدواج میکندکه حاصل این ازدواج الان دو روستا به اسم های خاصی آباد و عزیز آباد می باشد واین دو روستا در رومشگان  به نام بگمسلطان ( بگم سلطان )مشهور هستند.

طوایف سوری وخدانظر(خان نظر)

بیوگرافی بگم سلطان: اوزنی از طایفه ی ترکاشوندکه درآن زمان در پریان کنونی می زیسته اند بوده است هنوز چند سالی از ازدواج با برکت او با خاصی نمیگذرد که همسرش خاصی به رحمت خدا میرود لذا این زن نجیب وپاکدامن بعد از فوت همسر خود به تنهایی به پرورش وبزرگ کردن بچه ها همت می گمارد. اما چون در رومشگان یکه وتنهاست تصمیم به بازگشت به خانه ی پدری میگیرد لذا از روی اجبار وسختی شرایط بچه ها درخانه ی دایی هایشان بزرگ میشوند. بعد از مدتی بگم سلطان هم به رحمت خدا میرود .

پسران بگم سلطان:

سه پسر به اسم های ۱-فرامرز ۲-رستم ۳-زال

 

به زودی کامل می شود…