بازدیدها: 204روستاهای خاصی آباد و عزیزآباد چرا به اسم بگم سلطان شهرت دارند؟ روستاهای خاصی آباد و عزیزآباد چرا به اسم  بگم سلطان شهرت دارند؟ طوایف سوری: خاصی وخدانظر(خان نظر) خاصی بعد از فوت زن اولش تصمیم به ازدواج مجدد میگیردکه با مخالفت پسرانش روبرو میشود.خلاصه پس از مدتی با زنی از طایفه  ترکاشوند  به […]

بازدیدها: 204

روستاهای خاصی آباد و عزیزآباد چرا به اسم بگم سلطان شهرت دارند؟

روستاهای خاصی آباد و عزیزآباد چرا به اسم  بگم سلطان شهرت دارند؟

طوایف سوری: خاصی وخدانظر(خان نظر)

خاصی بعد از فوت زن اولش تصمیم به ازدواج مجدد میگیردکه با مخالفت پسرانش روبرو میشود.خلاصه پس از مدتی

با زنی از طایفه  ترکاشوند  به نام بگم سلطان ازدواج میکندکه حاصل این ازدواج الان دو روستا به اسم های

خاصی آباد و عزیز آباد می باشد واین دو روستا در رومشگان  به نام بگمسلطان ( بگم سلطان )مشهور هستند.