بازدیدها: 8کره جنوبی جایگزین موثری برای نفت ایران پیدا نکرد واردات نفت کره جنوبی در ژوئن ۱۲٫۶ درصد کاهش یافت که این مسئله نشان می دهد کره جنوبی نتوانسته است جایگزین موثری برای نفت ایران پیدا کند About Post Author حسین علیمرادی خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 8

کره جنوبی جایگزین موثری برای نفت ایران پیدا نکرد

واردات نفت کره جنوبی در ژوئن ۱۲٫۶ درصد کاهش یافت که این مسئله نشان می دهد کره جنوبی نتوانسته است جایگزین موثری برای نفت ایران پیدا کند