روستای ولیعصر(قاطرچی)

روستای ولیعصر(قاطرچی)

ولی عصر (قاطرچی)، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. مرکز بخش سوری ولیعصر است جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۷۱۷ نفر (۸۲۷خانوار)    چرا اسم این روستای قاطرچی است بگفته بزرگان و بنقل قول  بالائی کوه ویزنهار (وزنیار) قعله ای بنام کوهزاد(کهزاد) وجودارد که قبلاً معبد و محل پرستش در زمان پارتهابوده ومردم آن

روستای خاصی آباد

روستای خاصی آباد

روستاهای خاصی آباد و عزیزآباد چرا به اسم بگم سلطان شهرت دارند؟ روستاهای خاصی آباد و عزیزآباد چرا به اسم  بگم سلطان شهرت دارند؟ طوایف سوری: خاصی وخدانظر(خان نظر) خاصی بعد از فوت زن اولش تصمیم به ازدواج مجدد میگیردکه با مخالفت پسرانش روبرو میشود.خلاصه پس از مدتی با زنی از طایفه  ترکاشوند  به نام

روستای مهکی

روستای مهکی

مهکی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان دراستان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۰۵ نفر (۲۲۳خانوار) بوده‌است.

روستای موسی آباد

روستای موسی آباد

موسی‌آباد سفلی، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹۲ نفر (۱۰۲خانوار) بوده‌است. موسی‌آباد علیا، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۱۵ نفر (۱۳۹خانوار) بوده‌است.

روستای مرادآباد

روستای مرادآباد

مرادآباد ، روستایی از توابع بخش…….شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۱۰ نفر (۱۲۴خانوار) بوده‌است. تاریخچه و علت نامگذاری: این روستا در سال یک هزار و سیصد و ده نام گذاری شد، نام روستا برگرفته از نام یکی از بزرگان روستا ، مراد امرایی بوده ، ایشان مردی فاقد سواد

روستای محمدآباد گراوند

روستای محمدآباد گراوند

محمدآباد گراوند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۲ نفر (۵۲خانوار) بوده‌است.

روستای لالوند

روستای لالوند

لالوند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵۲ نفر (۱۷۷خانوار) بوده‌است.

روستای گلستانه

روستای گلستانه

گلستانه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۰۸ نفر (۲۲۷خانوار) بوده‌است.

روستای کهریزگیژیان

روستای کهریزگیژیان

کهریزگیژیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۴۷۵ نفر (۳۱۸خانوار) بوده‌است.

روستای عزیزآباد

روستای عزیزآباد

عزیزآباد ، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۱۳۰خانوار) بوده‌است.

روستای عبدل بیگی محمدی

روستای عبدل بیگی محمدی

عبدل بیگی محمدی، روستایی از توابع بخش رومشکان شهرستان کوهدشت در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۰۵ نفر (۴۳خانوار) بوده‌است.

روستای نظرعلیوند

روستای نظرعلیوند

نظرعلیوند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان رومیانی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۱۷۵ نفر (۲۵۵خانوار) بوده‌است.

روستای شیراوند

روستای شیراوند

شیراوند، روستایی از تواب بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۷ نفر (۵۷خانوار) بوده‌است.

روستای سفیدخانی جدید

روستای سفیدخانی جدید

سفیدخانی جدید، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷۳ نفر (۵۸خانوار) بوده‌است.

روستای رومیانی

روستای رومیانی

رومیانی، روستایی از توابعبخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۳۶۰ نفر (۶۹۱خانوار) بوده‌است. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ رومیانی ۴۰۳۵ نفر جمعیت داشته است.

روستای رنگین بان

روستای رنگین بان

رنگین بان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۵۵۱ نفر (۳۲۴خانوار) بوده‌است.

روستای رماوندی

روستای رماوندی

رماوندی ، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۲ نفر (۹۹خانوار) بوده‌است.

روستای رشنوده

روستای رشنوده

رشنوده، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۶۳۸ نفر (۳۴۸خانوار) بوده‌است.

روستای رحمن آباد

روستای رحمن آباد

رحمن‌آباد ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۷۳ نفر (۱۳۸خانوار) بوده‌است.

روستای خیردرار

روستای خیردرار

خیردرار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان(رومشگان) در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۴۸۳ نفر (۳۰۶خانوار) بوده‌است.