روستای رحمن آباد

روستای رحمن آباد

رحمن‌آباد ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۷۳ نفر (۱۳۸خانوار) بوده‌است.

روستای خیردرار

روستای خیردرار

خیردرار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان(رومشگان) در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۴۸۳ نفر (۳۰۶خانوار) بوده‌است.

روستای حسین آباد

روستای حسین آباد

حسین‌آباد ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۵۱ نفر (۷۳خانوار) بوده‌است.

روستای چقابور

روستای چقابور

چقاپور ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۵۹ نفر (۱۲۹خانوار) بوده‌است.

روستای چغاسبز خدانظر

روستای چغاسبز خدانظر

چغاسبز خدانظر، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان رومشکان غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹۶ نفر (۱۰۰خانوار) بوده‌است.

روستای توحید سوری

روستای توحید سوری

توحید سوری، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان شهرستان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۸ نفر (۳۱خانوار) بوده‌است.

روستای آقاجان

روستای آقاجان

آقاجان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در بخش مرکزی شهرستان رومشکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ ، جمعیت آن ۲۳۶۴ نفر (۴۶۷خانوار) بوده‌است.

اسامی روستاهای شهرستان رومشکان

اسامی روستاهای شهرستان رومشکان

اسامی روستاهای روستاهای شهرستان رومشکان به ترتیب الفبا آ آقاجان ا اسدآباد ب بازوندی پ پاپی‌آباد کلیوند پادروند سفلی پادروند علیا پادروند وسطی ت توحیدسوری چ چغاسبز خدانظر چقاپور عالی‌آباد ح حسین‌آباد خ خیردرار ر رحمن‌آباد رشنوده رماوندی رنگین بان رومیانی س سفیدخانی جدید ش شیراوند ع نظرعلیوند عبدل بیگی محمدی عزیزآباد (خاصی آباد) بگم سلطان

روستای پاپی‌آباد کولیوند

روستای پاپی‌آباد کولیوند

پاپی‌آباد کولیوند ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در شهرستان رومشکان غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۱خانوار) بوده‌است. توضیحات کامل تر به زودی ….

روستای بازوندی

روستای بازوندی

بازوندی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در شهرستان رومشکان و در بخش مرکزی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ ، جمعیت آن ۱۴۷۴  نفر (۲۸۴خانوار) بوده‌است.